Igualada/Viacrucis de l’Antic Hospital

Viacrucis de l’Antic Hospital> d’Igualada

Any del projecte: 1956

Any de la inauguració: 1958 (avui desaparegut)

Lloc: carrer del Cardenal Vives / carrer de Sant Carles / carrer de Santa Joaquima de Vedruna (vorejant la tanca de l’antic Hospital d’Igualada)

Història:

El 28 de gener de 1956, trobem una nota al setmanari Igualada que explica que ja han vist els esbossos del viacrucis que s’instal·larà a l’hospital. Una referència semblant la trobem a principis del mes següent a la revista Vida…

La col·locació definitiva d’aquest viacrucis es fa dos anys després. El 28 de gener de 1958, Ramon Riba i Carrer, aleshores president de la junta administrativa del Sant Hospital demana permís a l’Ajuntament per col·locar un viacrucis adossat a les parets que envolten l’edifici de l’església i de l’Hospital. El permís se li va concedir el 31 del mateix mes.

Avui aquest viacrucis ha desaparegut totalment.

Descripció:

Miquel Llacuna va dissenyar les catorze estacions del viacrucis dins l’ortodòxia més estricta. Fins i tot va demanar, per mitjà del seu germà Pau, el vistiplau dels experts del monestir de Montserrat. Hi utilitza un estil realista i esquemàtic.

En una carta que el P. Romuald Díaz envia al seu germà Pau ve a dir que és correcte, tot i fer precisions en el dibuix, atès que no vol reproduir el paisatge o els costums bíblics.

Per tal de que fossin més perdurables a la intempèrie, que és on es van  situar, els esbossos de Miquel Llacuna es van passar a rajola. Cada estació es va reproduir en un conjunt de quatre rajoles.

 

  

(veure: http://www.miquelllacuna.com/?page_id=442   i  “Igualada”, 28/1/1956, núm.735. pàg. 5)